Gestión de suelos contaminados
Gestión de suelos contaminados 2

Gestió de sòls contaminats

Enviland assumeix la gestió i el sanejament de tots aquells sòls amb indicis de contaminació mitjançant l'elaboració d'un diagnòstic del seu estat i qualitat, anàlisi de riscos, desenvolupament de projectes de tractament i remediació, i valoració econòmica de passius ambientals.

Així mateix, ofereix als seus clients assessorament sobre els requeriments tècnics i legals en aquesta matèria.

Solucions ambientals per a:

Terrenys contaminats per compostos químics

Compostos químics com hidrocarburs, metalls pesats, amiant o altres elements presents durant excavació o moviments de terres.

Diagnosi de sòls.

Anàlisi de caracterització de terres.

Tractament de sòls.

Transport de residus.

Desbrossament, neteja i terraplenat de superfícies

Desbrossament de solars i gestió de residus vegetals.

Aportació de substrats per enjardinament, talussos, etc.

Subministrament de compost i altres materials.

Les tècniques emprades per l'empresa s'ajusten al que estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats, i el Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, que determina la relació d'activitats del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.