Gestión de suelos contaminados
Gestión de suelos contaminados 2
Gestión de suelos contaminados 2

Operacions especials

Enviland porta a terme operacions d'anàlisi, condicionament, transport i eliminació de diverses tipologies de residus, com ara els emmagatzemats, els estocs incontrolats, els derivats de productes fora d'especificacions o caducats, abandonament de residus, tancament d'activitats, incendis, entre d'altres.

La companyia elabora treballs d'anàlisi, identificació i diagnosi de residus; redacció dels procediments, supervisió, execució i documentació dels treballs; agrupatge, recondicionament i posterior transport de residus en funció de les tipologies i els requeriments normatius.

Solucions ambientals per a:

Magatzems incontrolats de residus

Mostreig extensiu de la totalitat dels residus, envàs per envàs.

Anàlisi d'identificació - caracterització dels residus.

Tasques de condicionament i agrupatge en funció de les característiques fisicoquímiques i de les destinacions.

Transport mitjançant vehicles homologats i tractament dels residus en plantes autoritzades.

Tancs i dipòsits

Mostreig extensiu dels residus.

Anàlisi d'identificació - caracterització dels residus.

Treballs mecànics d'accés a la instal•lació.

Extracció dels residus emmagatzemats mitjançant equips proveïts de bombes de buit succió-impulsió.

Neteja tècnica i desgasificació i inertització dels dipòsits mitjançant equips de pressió.

Redacció del certificat d'inertització realitzat per una ECA, per al tràmit de baixa en el Departament d'Indústria i la seva posterior desmantellament.

Transport dels residus continguts en els dipòsits i de les aigües contaminades generades durant la neteja.

Neteja de col•lectors i canonades de clavegueram

Revisió de col•lectors i canonades mitjançant sistemes de càmeres.

Neteja tècnica mitjançant vehicles cisterna dotats de sistemes d'alta pressió succió-impulsió.

Transport autoritzat per l'ARC (Agència de Residus de Catalunya) per a residus líquids.